Razpis za prijavo projektov Sklada Toneta Pavčka za leto 2019 je odprt. Prvi razpisni rok traja od od 5.02.2019 do 28.02.2019.

Povezava do razpisa: Razpis Sklada Toneta Pavčka 2019

Vloga za prijavo projekta.

Materiali Sklada Toneta Pavčka, ki jih je upravičenec dolžen uporabiti pri pripravi gradiva za projekt.

 

Prepoznavnost Sklada Toneta Pavčka v DSR tudi v enajstem letu delovanja

Enajst let mineva od podpisa Deklaracije o sodelovanju na področju promocije ruskega jezika in kulture v slovenskem šolstvu med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Veleposlaništvom Ruske federacije in Društvom Slovenija Rusija. S podpisom deklaracije se je pričelo poslanstvo Sklada Toneta Pavčka, za katerega se je v teh letih izkazalo, da je med slovenskimi šolami ne samo prepoznaven, ampak tudi potreben. Delovanje Sklada podpirajo sponzorji –družbe KRKA, RIKO in Društvo Slovenija Rusija s partnerji. S podporo šolskih projektov sponzorji pomembno vplivajo na oblikovanje posameznika, ki bo v prihodnje sooblikoval gospodarsko, kulturno in politično življenje v državi, ter s svojim delom pomagajo krepiti gospodarske in politične vezi med obema narodoma. V letu 2018 je Sklad odobril 13 projektov (60 % gimnazijskih in drugih srednjih šol, 40 % osnovnošolskih in vrtčevskih) in podprl tudi stalne projekte: festival Veseli veter, Vesolje za slovenske najstnike (obisk Zvezdnega mesta v Rusiji) in organizacija okrogle mize ter Večera ruske kulture, ki je potekal 3. decembra 2018 s predhodnim razgovorom z mentorji projektov. Vsa sredstva so bila porazdeljena že v prvem razpisnem roku (februar 2018), kar pomeni, da so šole pričele bolj načrtno pripravljati projekte znotraj letnih delovnih načrtov posameznih šol. Nekateri projekti so bili realizirani tudi s podporo Ruskega centra znanosti in kulture iz Ljubljane, za kar se jim vsekakor zahvaljujemo. Preko celoletnega sodelovanja s šolami in mentorji v posameznih projektih opažamo, da je situacija glede ruščine kot tujega jezika veliko bolje urejena na srednješolski kot na osnovnošolski ravni. Ker ruščina ni izbirni predmet zadnje triade v OŠ, lahko mentorji organizirajo le delovanje večjih ali manjših krožkov, povezanih z ruščino, pa še to z malim številom ur pouka (ena ali največ dve uri tedensko). V srednjih šolah je situacija naslednja: ruščina se pojavlja predvsem kot tretji tuji jezik (z dvema pedagoškima urama na teden, in sicer v 2. in 3. letniku), le v nekaterih gimnazijah se ruščina pojavlja kot drugi tuji jezik, kar pomeni 3 ure tedensko ter dodatne ure v 4. letniku za pripravo na izpit iz splošne mature. Po podatkih Državnega izpitnega centra je ruščino na splošni maturi opravljalo 46 dijakov na osnovnem in 19 na višjem nivoju. Na osnovnem nivoju je bila povprečna ocena 4,4 (od 5) in na višjem 7,2 (od 8). Zaradi tega smo se v strokovnem odboru Sklada pogovarjali, da bi v bodoče vzpodbujali mreženje in sodelovanje obstoječih krožkov v osnovnih šolah oziroma predlagamo mreženje tudi po vertikali (sodelovanje med OŠ in SŠ). Obenem pa smo mnenja, da bi bilo treba primere dobre prakse predstaviti tudi v drugih sredinah (npr. predstava Gimnazije Celje – Center »Iz ruskega samovarja« bi lahko gostovala tudi na drugih šolah, podnaslovljeni filmi iz cikla Teden ruskega filma v Škofji Loki pa bi lahko bili predvajani tudi drugod po Sloveniji). Vsekakor bomo o teh možnostih še razmišljali v prihodnjem obdobju. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem učiteljem, mentorjem in ravnateljem šol, da so prepoznali poslanstvo in pomen delovanja Sklada ter skozi vrsto uresničenih projektov in dogodkov obogatili učenje ruskega jezika ter mladim približali rusko kulturo. Iskreno se zahvaljujem članom strokovnega odbora za pomoč, koordinacijo in strokovni nasvet pri vodenju Sklada. Velika zahvala gre tudi sponzorjem in partnerjem, ki si že vrsto let prizadevajo za povezovanje in zbliževanje slovenskega in ruskega naroda ter za krepitev slovensko-ruskih odnosov na področju znanosti, kulture in izobraževanja.

Predsednik strokovnega odbora Sklada Toneta Pavčka
Prof. Jože Bogataj,
ravnatelj Gimnazije Škofja Loka

 

Povezava do letnega poročila Sklada Toneta Pavčka za leto 2018: Letno poročilo 2018